Postup reklamace

Postup reklamace, vrácení zboží a vrácení peněz

Jak reklamovat nebo vrátit zboží

1) Pro uplatnění reklamace musíte vyplnit tento interaktivní reklamační formulář

Pokud se Vám formulář nezobrazuje správně, navštivte prosím stránku: https://rivalenti.cz/reklamacni-system/

Milí zákazníci, interaktivní online reklamační formulář výše Vám umožní v průběhu zvolit reklamované zboží. Pokud jste zakoupili pouze jeden produkt, bude Vám po zadání Vašeho emailu nabídnuta možnost reklamovat zakoupený produkt. Pokud jste zakoupili více produktů, než jeden, budete moci reklamovat všechny produkty z celé objednávky. Věříme, že tato forma reklamace je časově nejméně nákladná – Vámi vyplněná data systém okamžitě přeposílá kolegům z reklamačního oddělení, kteří zahájí ihned reklamaci. Pokud máte problém s vyplněním reklamace, napište nám na zakaznici@rivalenti.cz a my Vás navedeme.

Reklamace vyřizujeme ve většině případů zasláním nového zboží. O odeslání nového zboží je Kupující vyrozuměn emailem. Doba dodání nového zboží je stejná jako při objednávce – je uvedena u každého produktu. Neposílejte nám zboží na reklamaci dříve než vyplníte reklamační formulář. Ve většině případů zboží zaslat zpět nevyžadujeme. Pokud budeme zaslání zpět vyžadovat, adresu Vám zašleme e-mailem. Pokud nebude možné řádně reklamované zboží opravit, ani nebude u našich Prodejců stejný nový výrobek na skladě, budeme informovat zákazníka s nabídkou podobného zboží. V případě nesouhlasu se záměnou vracíme peníze zákazníkovi zpět na jeho účet.

2) Odesláním formuláře běží zákonná lhůta 30 dní

viz. citace z webu čoi.cz dle § 13, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 570 odst. 1, § 605 odst. 1, § 607, § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyřizování reklamace nesmí bez dohody s vámi trvat déle než 30 kalendářních dnů. Prodávající, ale i jím určený servis, u kterého žádáte opravu, musí o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. Zajdete-li osobně do provozovny prodávajícího či do servisu, nebude sporné, kdy reklamace byla uplatněna, protože v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený reklamace přijímat a vyřizovat. Pokud reklamaci zasíláte poštou, pak k uplatnění reklamace dojde, jakmile prodávajícímu váš dopis dorazí a bude mít možnost se s jeho obsahem seznámit. Není důležité, jestli to opravdu udělá. Stačí tedy, že zásilka došla do jeho poštovní schránky. Od této chvíle je možné počítat lhůtu pro uplatnění reklamace. Při uplatnění reklamace e-mailem je vhodné si zajistit potvrzení jeho doručení či přečtení. Reklamace se považuje za vyřízenou, když vás prodávající či servis informují, že je reklamace vyřízena a jakým způsobem se tak stalo, nejpozději 30. den od uplatnění reklamace, nebyla-li lhůta prodloužena. Současně musí být zboží předané do reklamace, ať už opravené či vyměněné v případě jejího uznání, nebo neopravené při zamítnutí, k dispozici v provozovně, kde byla reklamace uplatněna.

Odkaz na zdroj na webu České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/faq/1-jaka-je-lhuta-k-vyrizeni-reklamace-a-od-kdy-se-pocita/

3) Vrácení peněz – lhůta a způsob na vrácení peněz

Reklamace uznána, kdy Vám vrátíme peníze?

Jakmile bude reklamace vyřízena, finanční oddělení zadán pokyn v internetovém bankovnictví a platba bude odeslána zpět k Vám. Lhůta pro vrácení peněz činí maximálně 10 pracovních dní. Zpravidla ale zvládáme platby vracet během 5 pracovních dní.

Kam Vám vrátíme peníze? 

Při platbě kartou

V případě, že jste platili kartou, můžeme peníze navrátit zpět na Vaši platební kartu a tento proces trvá zpravidla maximálně 3 dny – zadáme pokyn poskytovateli platebních karet, ten jej musí zpracovat a zhruba do 3 pracovních dní budete mít peníze zpět.

Při platbě bankovním převodem

Platby převodem vracíme na zpět na Váš účet prostřednictvím internetbankingu – v tento moment budete požádáni o sdělení bankovního účtu a finanční oddělení Vám tam navrátí platbu. Tento nejčastěji proces trvá zhruba 5 pracovních dní. Peníze Vám dorazí z firemního účtu vedeného u Fio banka a.s., 2202244619 / 2010.

Reklamační řád

Reklamační řád internetového Marketplace | Online tržiště rivalenti.cz provozované společností SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ,  se sídlem Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi Prodávajícím, (dále také jako „Prodejce“), na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle občanského zákoníku. Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, občanského zákoníku (zejm. zvláštních ustanovení upravujících práva kupujícího spotřebitele z vadného plnění) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší podle tohoto reklamačního řádu a občanského zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno prostřednictvím internetového Marketplace | Online tržiště rivalenti.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému prostřednictvím této nákupní galerie má Kupující v sekci Můj účet k dispozici doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční a dodací list. Při reklamaci vady výrobku Kupujícím Poskytovateli není vyžadováno zasílat doklad o koupi.

2. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu či množství), důrazně doporučujeme ihned (nelépe do 24 hodin) kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím zákaznického servisu, aby tyto vady odstranil. Kupující může být vyzván k nafocení doručené zásilky. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 2158 – 2174 občanského zákoníku. V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3. Podmínky záruky

Délka záruky je 24 měsíců s vyjímkami uvedenými v bodě č. 5. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

4. Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • hygienické důvody

5. Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Na veškeré spotřební zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Pokud je u zboží uvedena životnost kratší než 24 měsíců, může být reklamace po skončení životnosti z tohoto důvoda zamítnuta.

6. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Reklamace zajišťuje a vyřizuje Poskytovatel a provozovatel platformy “Marketplace”/online tržiště – SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, se sídlem Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Poskytovatel, že reklamace není opodstatněná, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím provozovatele kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Chyby, které způsobují nepodstatné porušení smlouvy Pokud jde o vadu, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud není to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží nebo pokud se týká taková chyba jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu. Výměna věci Reklamace vad zboží, které je u Prodejce skladě, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není na skladě v den uplatnění reklamace, může se kupující spotřebitel s Poskytovatelem dohodnout na pozdějším termínu dodání náhradního zboží. Vyměněné zboží je zasláno Kupujícímu na náklady Poskytovatele. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, který má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými nebo lepšími parametry. V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny. Právo na výměnu zboží má kupující iv případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace 3 podstatných vad na věci zároveň. Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na výměnu věci. Chyby, které způsobují podstatné porušení smlouvy Pokud jde o vadu, která způsobuje podstatné porušení smlouvy a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové. Případně má kupující právo požadovat přiměřenou slevu. Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší.

7. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude obal protržený, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, která bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude obal protržený, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, která bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.

8. Vrácení zboží

Zákazníci mají 100 dní na vrácení zboží. Lhůta pro vrácení zboží po obdržení zboží od kurýra je 100 dní.

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.

Nenašli jste odpověď, kterou hledáte?

Kontaktujte nás

Pošlete nám zprávu přímo z formuláře

Neotevírejte mailovou schránku, napište nám přímo z webu

Pošlete nám mail

Na Vaše maily odpovíme během 24 následujících hodin.