Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Rivalenti

A. OBECNÁ ČÁST

 1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Rivalenti.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
 • Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese rivalenti.cz.
 • Provozovatelem internetové nákupní galerie je Delta Division s.r.o., IČ: 09137173, se sídlem Milady Horákové 382/75, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha zapsaná u městského soudu vedeném v Praze, spis. značka C 331470/MSPH
 • Prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz prodávají zboží zahraniční subjekty. Aktuální přehled všech prodávajících je uveden v rubrice Seznam prodávajících. Seznam je součástí těchto obchodních podmínek.
 • Provozovatel internetového obchodu není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje internetový obchod jako nákupní galerii, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy, a dále obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.
 • Provozovatel internetového obchodu je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.
 • Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese rivalenti.cz, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.
 • Zboží je v internetovém obchodě Rivalenti.cz obrazově prezentováno a je u něho uveden jeho název, popis, kupní cena, popřípadě další doplňující informace.
 • České návody nejsou standardně dodávány s výrobky neboť Dodavatelé sídlí mimo státy EU. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnou Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.
 • Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz řídí právem České republiky.
 • Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá až do případného uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu. Případná komunikace mezi kupujícím a provozovatelem probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní adresa provozovatele je zakaznici@rivalenti.cz.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku na webové stránce, více informací v rubrice jak nakupovat.
 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz.
 • Provozovatel internetového obchodu objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz vybrané zboží, a to buď přímo, anebo s využitím řetězení internetových obchodů prostřednictvím dalšího internetového obchodu určeného prodávajícími.
 • Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 • Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.
 • K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací (přijetím) zákazníkovi objednávky prodávajícím, o níž zákazník obdrží potvrzení prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz, příp. s využitím řetězení internetových obchodů též prostřednictvím dalšího internetového obchodu určeného prodávajícími.
 • Smlouva je uzavřena s prodávajícím, který objednávku kupujícího akceptoval. Uzavřením kupní smlouvy ztrácí objednávka účinky vůči ostatním prodávajícím.
 • Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz např. odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese rivalenti.cz). Smlouva je uzavřena v českém jazyce; některé její součásti mohou být v jazyce anglickém.
 • Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.
 • V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz.
 • Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem. Pravidla registrace jsou podrobně specifikována na internetové adrese rivalenti.cz ve zvláštní rubrice ZDE. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 1. Obsah kupní smlouvy

 • Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.
 • Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada kupní ceny ze strany kupujícího.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.
 • Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.
 • Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 • Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném (poštovném) a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese rivalenti.cz ve zvláštní rubrice ZDE. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v případě dočasné nemožnosti dodání z důvodu neodvratitelných a nepředvídatelných překážek či tzv. vyšší moci, které vznikly bez jeho zavinění, dodací dobu prodloužit v závislosti na těchto překážkách. Neodvratitelnou a nepředvídatelnou překážkou či tzv. vyšší mocí je zejména povstání, nepokoje, extrémní výkyvy počasí, epidemie, karantén, stávky, omezení přepravy a dopravy nezávislé na vůli Provozovatele apod.
 • V průběhu doručování zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Případný celní poplatek není ve stanovené kupní ceně zahrnut. V případě potřeby vysvětlení správného postupu při celním projednání může kupující kontaktovat se svými dotazy provozovatele internetového obchodu. Postup, jak postupovat při celní deklaraci, naleznete ZDE.
 • Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.
 • Platební podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese rivalenti.cz ve zvláštní rubrice ZDE. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné), hradí se všechny platby najednou a to na bankovní účet 2601811318/2010 vedený u Fio banka a.s.
 • Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.
 • Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese rivalenti.cz v rubrice nazvané Zásady zpracování osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz odstoupit. Podrobnosti stanoví Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nacházející se ve Zvláštní části těchto obchodních podmínek.
 • Práva zákazníka z vadného plnění a pravidla pro jejich uplatnění jsou upravena na internetové adrese rivalenti.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek.
 • Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží. Cena zboží na dokladu může být přepočtena do zahraniční měny (zejména USD).
 • Při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz s využitím řetězení internetových obchodů není prodávající oprávněn dovolávat se v žádném případě vůči kupujícímu pravidel obchodování stanovených pro navazující internetový obchod určený prodávajícími.

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

 1. Ochrana duševního vlastnictví

 • Subjekty, které prodávají prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz zboží, jsou povinny respektovat práva duševního vlastnictví, svědčící třetím osobám.
 • Každý, kdo se domnívá, že je v případě určitého zboží, prodávaného prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz, porušováno právo duševního vlastnictví, svědčící třetí osobě, je vyzýván, aby o tom učinil sdělení elektronickou poštou na adresu zakaznici@rivalenti.cz. Přitom je nezbytné přesně označit předmětné zboží a uvést okolnosti, které umožní posouzení věci, a to označením nebo jiným vymezením práva, které má být porušováno.
 • Provozovatel internetového obchodu postoupí takové sdělení prodávajícímu předmětného zboží se žádostí o nápravu.
 • V případě zjevně důvodného sdělení je provozovatel internetového obchodu oprávněn zabránit dalšímu nabízení a prodeji předmětného zboží prostřednictvím internetového obchodu Rivalenti.cz.

 

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, tj. ode dne, kdy zboží převezme kupující nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce. Jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu v nominální hodnotě 110% ze zaplacené částky. Pokud zákazník s refundací formou kuponu nesouhlasí, musí právo na odstoupení od kupní smlouvy nárokovat u dodavatele.
 • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 1. Poučení o zacházení s elektroodpadem

 • Provozovatel apeluje na zákazníky, aby využívali tříděný sběr odpadních elektrozařízení.
 • Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady jsou uvedeni na mzp.cz.
 • Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru.
 • Vysloužilý elektrospotřebič může obsahovat řadu nebezpečných látek, ale i vzácných materiálů, které lze opětovně použít.

 

Závěrečná část

1.1    V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetové nákupní galerie a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
1.2    Tyto obchodní podmínky byly sepsány 9.3. 2020 a jsou účinné od 10.3.2020.
1.3    Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.
1.4    Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.